fbpx

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Wilfried Van Craen
Collegebaan 7, 9090 Melle
info@wilfriedvancraen.be

BTW BE 0738.138.425

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Wilfried Van Craen, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Collegebaan 7 België, BTW BE 0738.138.425, (hierna ‘Wilfried Van Craen’) biedt zijn klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Wilfried Van Craen moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Wilfried Van Craen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door Wilfried Van Craen geleverd, ophalen ter plaatse is niet mogelijk. 

Voor verzending via post (fysieke boeken) kunnen portkosten aangerekend worden. Deze worden vermeld bij het afronden van de aankoop op de website.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wilfried Van Craen niet. Wilfried Van Craen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wilfried Van Craen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Wilfried Van Craen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wilfried Van Craen. Wilfried Van Craen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de klant door naar de ‘kassa’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Kredietkaart; voor deze betaalwijze worden extra kosten aangerekend
  • Via het betaalsysteem Mollie

Wilfried Van Craen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Digitale artikelen zijn onafhankelijk van de locatie van de klant en worden per mail verstuurd na aankoop. 
In het geval van fysieke artikelen die worden besteld via deze website, worden deze geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

De levering gebeurt door bPost, DHL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.
In geval van fysieke artikelen die worden verzonden worden, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Wilfried Van Craen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Wilfried Van Craen was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wilfried Van Craen.

de klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wilfried Van Craen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wilfried Van Craen.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Wilfried Van Craen, Collegebaan 7, 9090 Melle, België, info@wilfriedvancraen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

de klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wilfried Van Craen heeft meegedeeld, terugzenden aan Wilfried Van Craen, Collegebaan 7, 9090 Melle, België. de klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Wilfried Van Craen zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Wilfried Van Craen alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wilfried Van Craen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Wilfried Van Craen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Wilfried Van Craen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Wilfried Van Craen betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

de klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wilfried Van Craen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met  Wilfried Van Craen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Wilfried Van Craen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Wilfried Van Craen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Ondersteuning

Voor ondersteuning of vragen/klachten omtrent de aankoop van een product van Wilfried Van Creaen, dient men zich te wenden tot Wilfried Van Craen via e-mail op info@Wilfried Van Craen.be of per post op het volgende adres Collegebaan 7, 9090 Melle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wilfried Van Craen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Wilfried Van Craen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Wilfried Van Craen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wilfried Van Craen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

de klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16: Informed consent – juridische verklaring

Ik begrijp dat de ‘Mindfulness Based Cognitive Training’ of de cursus ‘Rust in je hoofd – Rust in je lichaam’ zoals die gegeven wordt door Wilfried Van Craen, een cursus is en geen vorm van psychotherapie of groepstherapie. 

Deze training is dus niet geschikt voor mensen in een fase van acute depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblematiek, traumatische ervaringen of andere acute psychische of lichamelijke problematiek. Als ik daarover twijfel bespreek ik dit op voorhand met mijn begeleidend arts of psychotherapeut. 

Deze cursus vervangt dus geenszins welke vorm van psychotherapie of andere medische behandeling dan ook.

In voornoemde cursus komen wel meditaties, relaxatietechnieken, oefeningen, groepsbesprekingen en huiswerkopdrachten aan bod. Als ik sommige hiervan, op eender welke wijze, als belastend, schadelijk of ongewenst ervaar, spreekt het voor zich dat ik deze gewoon niet uitoefen of toepas. Ik zal dan ook Wilfried Van Craen niet aansprakelijk stellen voor eventuele nadelige gevolgen.

Ik heb er nota van genomen dat deze informed consent automatisch bijgesloten was bij de bevestigingsmail die mij werd toegestuurd en dat ik op basis daarvan op eender welk moment mijn inschrijving kan annuleren, zonder dat dit ook maar enige financiële consequentie heeft voor mij.

Delen